Garantievoorwaarden

Bij de aanschaf van uw occasion bij Auto Krook ontvangt u standaard 3 maanden garantie. Deze garantie is uit te breiden naar een 3- of 6 maanden ‘All-in’ garantie. Op deze pagina vindt u de voorwaarden van de garantie bij Auto Krook.

Mocht u een probleem hebben en u komt in aanmerking voor garantie, ga dan naar autokrook.nl/support en meld uw probleem.

Garantieverlening

De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van 3 maanden na afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten. 

Auto Krook biedt standaard 3 maanden garantie, tenzij dit anders vermeld wordt bij de advertentie van de desbetreffende occasion. Standaard garantie houdt in dat de klant garantie heeft op het draaiende gedeelte van de motor en versnellingsbak. Alle gebreken die ontstaan en die niets met het draaiende gedeelte te maken hebben zijn uitgesloten van garantie. De standaard garantie is 3 maanden met een maximaal aantal gereden kilometers van 10.000 na aflevering.

Reparatie of onderhoud elders tijdens de garantie

Na het elders laten uitvoeren van onderhoud en/of reparaties komt te allen tijde de garantie te vervallen. De kosten die elders ontstaan komen geheel voor eigen rekening van de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig en worden niet vergoed door Auto Krook.

Garantiebewijs

De afgesloten garantie wordt vermeld op de autofactuur en op een apart garantieformulier die de klant ondertekend en meekrijgt bij de aflevering.

Herstel van gebreken

De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper. Wanneer het herstel van gebreken gaat om olieverbruik boven de 1 liter op 1.000 kilometer, biedt Auto Krook garantie bij een aankoopbedrag van minimaal € 4.500,- of meer dan 35% van de originele cataloguswaarde.

Vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normaal onderhoud

Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

Ontstane defecten ten gevolge van opzet, verkeerd gebruik of reparaties

Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

Schade aan personen

De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

Naderhand ingebouwde toebehoren (accessoires)

De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

AANVULLING ALL-IN GARANTIE 3 MAANDEN € 499,-

In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte garantiebewijs van 3 maanden, waarvan de particuliere of zakelijke koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen, wordt deze garantie aangevuld met all-in garantie en geldt ook binnen deze periode tot een maximum van 10.000 kilometer na aflevering. De garantie geldt voor de koper zelf en dus niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. Bij het all-in garantiepakket heeft u garantie op de motor, versnellingsbak en elektro, piepjes, rammeltjes, kraakjes en lekkage. Slijtagedelen zijn uitgesloten.

AANVULLING ALL-IN GARANTIE 6 MAANDEN € 999,-

In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte garantiebewijs van 3 maanden, waarvan de particuliere of zakelijke koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen, wordt deze garantie aangevuld met all-in en 3 maanden extra garantie, dus 6 maanden totaal. Ook hier geldt binnen deze periode een maximum gereden kilometers van 10.000 na aflevering. De garantie geldt voor de koper zelf en dus niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. Bij het all-in garantiepakket heeft u garantie op de motor, versnellingsbak en elektro, piepjes, rammeltjes, kraakjes en lekkage. Slijtagedelen zijn uitgesloten.

Koop annuleren

Bij annulering van het gekochte is de koper direct 25% van het aankoopbedrag verschuldigd.